_Hazrat Mohammad sallallahu alaihi wassallam ke chacha kitne the - hadees war Hindi 2019 Muslim Aaj Hadees in English hadhis

_Hazrat Mohammad sallallahu alaihi wassallam ke chacha kitne the

Salaam aur chhink ka jawab naa dena kaisa? Khali ishaare se jawab dena kaafi hoga kya
Salaam aur chhink ka jawab naa dena kaisa? Khali ishaare se jawab dena kaafi hoga kya_Hazrat Mohammad sallallahu alaihi wassallam ke chacha kitne theSAWAL NO. 1_ _Salaam aur chhink ka jawab naa dena kaisa? Khali ishaare se jawab dena kaafi hoga kya ?_


JAWAB NO. 1_ _Salam aur chheenk dono ka jawab dena WAJIB hai, aur dono ka jawab inti awaz se diya jayega ki samne 
 wala sun le, warna gunahgar hoga, aur jawab dene me bhi der ki to bhi gunahgar, aur ishare se jawab kaafi nahi, awaz ke sath hi dena wajib hai_

*_Bahar e Shariat Jild: 3 Safa: 460 par hai_*

_Salam ka jawab foran dena wajib hai, bila wajah takheer ki to gunahgar hoga or ye gunah jawab dene se dafa naa hoga balki tauba karni hogi._

*_Bahar e Shariat Jild: 3 Safa: 464 par hai,_*

_Salam itni awaz se kahe ki jisko salam kiya gaya hai wo sun le, aur agar itni awaz naa ho to jawab dena wajib nahi,    Ungali ya hatheli se salam karna mana hai, hadis me farmaya “ungali se salam karna yahoodio ka tariqa hai aur hatheli se salam karna nasara ka” baz log salam ke jawab me hath ya sar se ishara kar dete hain, ... yun jawab nahi hua unko munh se jawab dena wajib hai. Kisi ne hath ke ishare se salam kiya to ye salam nahi naa iska jawab dena wajib, magar jab ishare ke sath munh se bhi salam kaha to jawab diya jayega,_  

*_Bahar e Shariat Jild: 3 Safa: 476 par hai_* 

_Chheenk ka jawab dena wajib hai jabki chhenkne wala Ϳ الحمد َ ْ kahe, aur iska jawab bhi foran dena aur is tarah dena ki wo sun le, wajib hai, jis tarah salam ke jawab me hai yaha bhi hai,

SAWAL NO. 2_ _zakat ka hisab kaise kare aur zakat Ki raqm kaise taqseem kare ?_ 

 JAWAB NO. 2_  _Us saal ke chandi ki qeemat dekhi jayegi, jo 52.5 tola chandi ki qeemat ke barabar ya zyada ka malik hoga, ya sirf sona hai to 7.5 tole sone ka malik hoga use 2.5% apne maal se nikalna hoga, misal ke tor par agar 52.5 tola chandi ki qeemat is saal Rs.20,000/‐ hai or kisi ke pas 20,000 ya, isse zyada hai to is raqam ka 2.5% dena hoga, zakat kisi bhi sharai faqeer ko de sakte hai bas wo zaat ka “sayyid” naa ho sayyid ko zakat dene se zakat ada nahi hogi, warna kisi deeni idare, madarse wagera me bhi dee ja sakti hai, or zakat ki raqam ka malik doosre ko banana hoga, agar us raqam ka khana bana ka faqeero ko khilaya to bhi zakat ada naa hogi_ 

 _SAWAL NO. 3_ _assallamwalikum Kya ap mujhe ishraq or chast ki namaz ka sahi time or inme kitne kitne rakat pad sakte hai or kaise inki niyat bandhi jaati hai or kya dono hi namaz padni zaruri hoti he ya agar ishraq ki namaz chhoot gai he to chast ki pad saktey hai or inki fazilat kya hai..?_

و عليكم السالم والرحمة الله 
 JAWAB NO.3  _Namaz e ishraq o chasht ki FAZILAT aur Raka’at Jo namaz e fajr baa‐jamat ada kar ke zikrullah karta rahe yahan tak ki aftab buland ho gaya fir 2 rakat padhi to use poore HAJ wa UMRE ka sawab milege_ 
_*(Sunan Tirmizi)*_
_Jo shaks namaz e fajr ke fariq hone ke baad apne musalle me betha raha yaha tak ki ishraq ke nafil padh ke sirf khair hi bole to use ke gunah bakhsh diye jayenge agarche samundar ke jhag se bhi zyada hon,_ 
*_(Sunan Abu Dawood)_*
_Jo chasht ki do rakat pabandi se ada karta raha uske gunah muaf kar diye jaate hai chahe samundar ke jhag ke barabar ho_
*_(sunan Ibn e Maja)_* 
_Namazo ka Waqt, Ishraq ka waqt‐ Suraj tulu hone se kam se kam 20 mnt. Baad padh sakte hai,   Chasht ka waqt‐ aftab buland hone se zawal tak, or namaz e ishraq ke bad bhi chasht padhi jaa sakti hai,_

SAWAL NO. 4 _Agar kisi jama'at ke wakht masjid main koyi bhi aisa aalime deen na ho jo imamat kar sake us wakht "Hazrat" jo aap se sawal kar raha hai uske andar itni kabiliyat hai ki wo imamat kar sakta hai. Lekin wo kabhi kabhi bado ki baat taal jata hai aur kabhi jhoot bhi bol deta hai, Lekin fir bhi log kahte hai ki chaliye Aap hi imamat kariye. To sawal ye hai ki kya aisi halat wo namaz ki imamat kar sakta hai YA nahin kar sakta to kya karna chahiye ?_ 

JAWAB NO. 4_Agar aap me imamat ki sharait paai jaati hai to aap imamat kar sakte hai, agar un sharait me kami paai gai to fir sab ko tanha tanha namaz padhni hogi, warna doosri masjid me jaa kar namaz padhe, or wo kuchh sharait ye hain: Sahi aqeede sunniyat ke rakhta ho, aisa nahi ki har kalima padhne wale deobandi ya wahabi ko musalman jaane, ya zarurat e deen se kisi chez ka inkar karta ho, ya nabi ko gaib ya zinda naa manta ho,_
_Taharat ke ilm ho or namaz ke masale jaanta hai, yani wajibat e namaz or mufsidat e namaz wagera quran ki surate sahi makharij se padhta ho yani itne makharij janta ho ki namaz ko fasid naa kare, aur fasik naa ho yani koi gunah ka kaam ailaniya naa karta ho jaise namaz naa padhna, daadhi 4 ungli se kam rakhna wagera, agar aisa hai to fasiq ki imamat makruh tehrimi hai, or aise sakhsh ko imam banana haram aur uske Peechhe padhi gai sari namaze dorhana wajib hai,_
_Aur agar ye sharait paai jaye ki taharat janta ho or namaz ke masail or sunni aqaid se bhi agah ho or qirat bhi qadre zarurat janta ho to behtar hai ki imamat kar le, or jo suwal me gunah ke kam ginwaye gaye to unse hatho hath tauba bhi kar le, insha allah imamat sahi ho jayegi,_ 


SAWAL NO. 5 _Islamic tarikh magrib ke baad badal jaati .kya din bhi usi time badal jata he?_

 JAWAB NO. 5  _Kabhi aisa nahi hota ki 1 tarikh me din ho, yani 10 tarikh ko juma hoga to 11 ko bhi juma hoga kabhi aisa dekha hai, yani agli tarikh agle din ke sath hi hogi, yani waqt e asr (chand ki) 10 tarikh hafte ki hogi or jab aap kahoge to magrib bad 11 lag jayegi to zahir yahi hai ki itwar bhi lagega kyunki hafta asr 10 tak tha aur magrib bad 11 hui or ek din do tarikh me kaise aa jayega. ?_

 SAWAL NO. 6 _Kya bina kisi tehqeeq ya daleel k koi msg aage badha (forward) kar sakte? Kya jhoot ke darje me shumaar hoga?

JAWAB NO. 6 _Bina tehqeeq koi mas’ala ya hadis wagera ka SMS aage nahi badhana chahiye, jab tak uska haq hona haqeeni naa ho, yaa aalim e deen se tasdeek naa kar li gai ho, ab raha be‐dalil yani weh SMS jis par koi hawala nahi hota to (mene khud aaima e masajid se suna ki wo kehte hai ki use bhi forward nahi karna chahiye), magar main kehta hu (aur allah hi ki tofiq se) ki agar wo mas’ala bahut aam hai, ki log usse waqif hai ki ye sach hai, ya koi hadis jo bahut mash’hoor hai ki log usse agah hai to unke hawale ki bhi zarurat nahi, or use be‐hawala forward kiya jaa sakta hai, jaise, “pani beth kar peena sunnat hai” ab agar is hadis me hawala nahi to bhi isko forward kare to harj nahi ki yaha tehqeeq ki hajat nahi naa hawala ki zarurat kyunki ye hadis e mash’hoorah hai, sab jante he ki beth kar peena chahiye, aur isi tariqe ke or bhi mash’hoor masale jisse awam wafiq hai to be‐hawala bhi forward kar sakte hai, jaise “namaz me payeche nahi morne chahiye isse namaz makruh tehrimi hogi” ye masala bhi awam me mash’hoor hai or haq hai ki ulama ise aksar byan karte hi rehte hai to ab isme awam ko hawala ki hajat nahi,_
_HA, wo hadis ki jisme shak shoba ho ya yaqeeni maloomat naa ho ya masala jo kabhi aalim e deen se naa suna ho to zarur use forward karne se baz rehna chahiye, or ajkal whatsapp par wahabi mozu(mangarat) hadis aam kar dete hai, jo sunni hadis samajh kar aage forward kar dete hai, jabki hadis me farmaya_ 
_“jisne mujh par janbujh kar jhuth bandha to weh apna thikana jahannam me bana le” iska Sharah byan karte huye Mufti Ahmad Yaar Khan Naeemi Meerat Sharah Mishkaat me farmate hai (mafhoom) iska matlab ye hai ki koi jhuthi baat jan kar Huzoor (سلام لا عل يه ( ki tafar mansoob kare yani Huzoor (سلام لا عل يه ( ne ye farmaya, ya fir koi mozu hadis ka mozu hona chipyae, yahi jhuth hadis byan karke logo ko ye naa bataye ki hadis mozu hai, to wo apna thikana jahannam me samjhe, or aga farmate hai agar koi bekhabari me mozu hadis byan kare to gunah nahi,_SAWAL NO. 7 _Hazrat moharram or chehlam main sadiyan nahi karni chahiye ?


 JAWAB NO. 7_In Maah me shadiya karna jaiz hain,_ 

 SAWAL NO. 8_Hazrat ek sariyat ke hisab se hame kaisi sadi karni chahiye aur zaruri kaun kaun cheezee hain,_ 

 JAWAB NO. 8 _Do gawah sunni musalman ki mujoodgi me, sharai meher ke sath ijab qubool karna itna to zaruri hai, baki jo rasme shariat se naa takraye karne me harj nahi, maslan ek doosre ke ghar walo ko tohfe me kapde dena, ubtan lagana aurat ko mehndi lagana, wagera wagera, Baki jo rasm shariat ke khilaf ho use nahi karna chahiye jaise, dhol, DJ, dulah ko mehndi, gair mehram ka ubtan lagana, mard aurat ka naach gana, wager wager baki tafsil kitab Islami Zindagi se padhen,_

 SAWAL NO. 9 _Gair muqallideen ka mazhab hai ki khulafa e rashideen ahkam e sharia ke khilaf ahkam nafiz karte the?_   
_(iska kya matlab hai)_

JAWAB NO. 9_Yani wahabi manta hai ki, ye sahaba jo faisla sunate the (unme aksar) shariat (quran hadis) ke khilaf hote the, (maz‐allah)_ 

  SAWAL NO. 10 _Chhote bachcho jo ki agar kapde nahi pehne hain unhe dekhne se kya wazu tut jata he ?_ 

 JAWAB NO. 10_Apna ya paraya, mard ya aurat ka, bache ya bade yani kisi ka bhi barhana jism dekhne se wuzu nahi tutega, magar isme baz fel haram hai, aur aisi surat me fir wuzu kar lena mustahab hai, or naa kiya to bhi wuzu rahega,_   


SAWAL NO. 11 _agar kisi jama'at ke wakht siwaye imam ke kisi ko bhi takbeer kahna nahi aata to kya karna chahiye._

JAWAB NO. 11_Imam hi takbeer kahe or fir aage apne musalle par chala jaye,_
_kya jo haj kar ke aate hain un ke haath chum ne chahiye?._

 SAWAL NO. 12 _kya jo haj kar ke aate hain un ke haath chum ne chahiye?_

JAWAB NO. 12 _Hath chumne me harj nahi, magar gair mehram ko iski ijazat nahi_

 SAWAL NO. 13 _shadiyo ki rasm ke mutalliq mene aqsar dekha he aur aaj (05/10/2015, ko) subha bhi dekha ki kuchh aurat masjid me kuchh puye laati hein aur masjid me deti hein namaziyon ko unme se kuchh aurat hone wali dulhan se ek lote ki madad se paani girati huyi apne ghar taq le jaati he ye sab kiya he aur hamare islam me ya hamare barelvi maslak me iski kiya haqiqat he?_

  JAWAB NO. 13_Ye behooda rasme hai, fajr ke andhere me aurato ka ghar se nikalne or masjid ke darwaze par khade ho jaane jabki namazio ka nikalne ka waqt hota hai is harkat e behooda ki islam ijazat nahi dega, or ye raat bhar dhol tashe bajati hai nach gana chalta hai or time pass karne ke liye puye pakaye jaate hai taaki raat guzar jaye, aur jo mard apne aurato ko ghar se beparda is tarah nikalne ki ijazat de ya qudrat rakhne ke bad bhi naa roke to hadis ke mutabik wo da’iyus (bharwa) hai, or wo jannat ki khushbu bhi nahi sungega,aur jo paani wali baat hai wo kaam haram hai, bila wajah to wuzu me bhi pani bahana haram hai, fir faqt behoda rasmo me bina wajah paani ka bahana kyunkar jaiz ho sakta hai, or ye sab shadio me aksar tariqe hunood ke hote hai, or yaad rakhna chahiye, in bato ki ijazat naa islam ne di hai naa sunniyat ke maslak ne, agar koi aisa fel karta hai to khud apni kam ilmi ya jahalat se karta hai isme kisi aalim ya maslak ka koi kusur nahi hota, ulama ka kaam shariat ka hukm batana hai, jabrann manwana nahi, aur hamare aqeede aur maslak hamari kitabo se zahir hai awam ke ghalat karnamo se nahi._


SAWAL NO. 14_Wazu kin kin chizo se tutata hai ?_

 JAWAB NO. 14  _Jin chizo se ghusl farz hota hai unse wuzu bhi tut jata hai, iske alawa, Pakhana, peshab, mani, mazi, wadi, mard ya aurat ke aage ya Peechhe se jo hawa nikalti hai, khoon peep ya zakhm ka paani, dukhti aankh ka pani behne se, namaz me zor se hansne se, so jane se, mu bhar ke ulti aane se, wagera wagera_

SAWAL NO. 15 _Hazrat Mohammad sallallahu alaihi wassallam ke chacha kitne the?_

JAWAB NO. 15  _Huzoor (سلام لا عل يه ( ke chacha ke bare me tareekh likhne walo ka ikhtilaf hai baz ne kaha 9, kuchh ne 10 aur kuchh ka qaul 11 hai_SAWAL NO. 16_Moharram me taajiya banana aur ghumana kaisa ?_

JAWAB NO. 16 _MUHARRAM ME HONE WANE NAJAIZ OR HARAM KAAM Jaise…_
_1. Shariat me taziye ki kuchh asl nahi aur jo kuchh bid’at iske sath kiye jaate hai sab najaiz hai,_ 
_2. Hindustan me jis tarah taziadari raaij hai naajaiz haram wa bid’at hai,_
_3. tazia banana, dekhne ke liye ghar se nikalne, tazie ke tazeem karna wagera_ 
_4.Tazia‐dari karne wala fasiq hai, jo ise zaruri qarar de, gumrah bhi hai,_
_5. tazie par mannat mangna mehndi chadana, chadawa chadana wagera_ 
_6.sarkaar imam hussain ki shahadat par, dhol tashe khurafat yazidiyo hi ki yaad gar hai,_ 
_7. tazie par dhol, tashe, matam, khail kood wagera,_ 
_8. tazie me chanda dena ya kisi bhi tariqe se unki madad karna,_
_9. bachcho ko faqeer banana or ghar ghar bheek mangwana (ye sab najaiz kam hai)_
_Fatawa Razawiyya Jild: 21 & 24, Safah: 246 & 488‐510,_
_Fatawa Behrul uloom Jild: 05 Safah: 238,_
_Fatawa Faizur Rasool: 2 Safah: 508_
_Al malfooz Safah: 93_ 
_MUHARRAM ME HONE WALE JAIZ KAAM_
_1. Imam hussai aur deegar buzurgo ki fatiha karna_ 
_2. logo ko sharbat paani khana wagera taqseem karna_ 
_3. is maah me roze rakhna aur yateemo ke sath shafqat karna_
_4. muharram ki 10 tarikh ko achhe se achhe khana banana aur ghusl karna_ 
_5. muharrma ki 10 tarikh ko tawa chadana jhadu lagana safai karna wagera,_ 
_(is maah me ye sab kaam jaiz hai, Fatawa Razawiyya Jild: 24, Safah: 488)_Nᴇxᴛ Pᴏsᴛ Cᴏɴᴛɪɴᴜᴇ ,.
_Hazrat Mohammad sallallahu alaihi wassallam ke chacha kitne the _Hazrat Mohammad sallallahu alaihi wassallam ke chacha kitne the Reviewed by hadees on 23:49 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.